Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY

 ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

 

    Kulturně tělovýchovné zařízení je majetkem TJ Sokol Raice, Račice 44 a tedy ČOS, která je zároveň provozovatelem.                                                                                                                           

    Provozní řád ustanovuje pravidla pro provoz, nutná k zajištění bezpečnosti, pořádku a ochrany tohoto zařízení  a jeho uživatelů. Je závazný pro všechny pracovníky a uživatele objektu.

    Přímým dozorem nad dodržováním tohoto řádu jsou členové výboru TJ Sokol Račice.

    SOUČÁSTÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ JE:     -  tělocvična - sál , podium, prostor pod podiem, malá  a  velká nářaďovna, šatny, sprchy, sociální zařízení,

                                                                          -  malá a velká galerka, klubovna, restaurace, sklepy, chodby a schodiště, zahrada.

    Areál  sokolovny  a sál sokolovny slouží pro činnosti sportovnívh oddílů a organizovaných skupin, sportovní aktivitu veřejnosti a kulturní a jiné akce.

    PRAVIDLA:  - Za správu, čistotu a údržbu areálu odpovídá výbor TJ Sokol Račice.

                            - Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat tento provozní řád.

                            - Časové využívání prostor je dáno rozvrhem, který zpracovává náčelnice 

                                TJ Sokol Račice. Je vyvěšen na vývěsce.

                             - Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím, které zájemce

                                projedná s výborem  TJ Sokol Račice.

                              - V celém areálu budovy sokolovny je zakázáno kouření, s výjimkou r

                                 restaurace.

                             - Uživatel je povinen  dodržovat bezpečnostní předpisy předpisy  požární

                                ochrany, hygienická pravidla apod.

                             - Uživatel zodpovídá za veškeré škody způsobené zničením,

                                poškozením nebo ztrátou a je povinen škodu nahradit.

                            -  Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich zákonný

                                zástupce. Všechny osoby jsou povinné  se v budově a areálu

                                sokolovny chovat tak, aby nepoškodili zdraví své či ostatních

                                 přítomných osob.

                               - Všechny úrazy musí být zapsány ve zdravotnickém deníku.

                              - Uživatel je povinen opustit užívané prostory včetně šaten a sociálního

                                 zařízení v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal.

                              -  Zjistí-li uživatel nějakou závadu nebo poškození, je povinen ihned

                                 oznámit starostce TJ nebo kterémukoliv členovi výboru TJ nebo

                                  zapsat do deníku zívad.

                              -  Uživatel je povinen se chovat tak, aby nepoškodil areál sokolovny

                                  a vnitřní vybavení sokolovny.

                              -  Za veškerou činnost v tělocvičně odpovídá vedoucí oddíůu, trenér,

                                  případně pořadatel.

                              -  Vstup do tělocvičny je možný pouze v čisté sálové obuvi.

PROVOZNÍ DOBA SOKOLOVNY:  Sokolovna a sál sokolovny je určen k celoročnímu provozu, provozní doba je určena rozpisem, lze sjednat s výborem TJ Sokol Račice i využití mimo provozní dobu.

    Za provoz sokolovny a zařízení odpovídá výbor TJ Sokol Račice. Současně má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich opatření.

    Tento provozní řád je závazný  pro všechny uživatele sokolovny.

    Při užívání prostor a areálu sokolovny platí veškeré zákonné předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická nařízení, požární předpisy a další obecně platné předpisy.

     Ceny za pronájem sokolovny jsou stanoveny rozhodnutím výboru TJ Sokol Račice, informace a výši pronájmu a podmínkách jsou vyvěšeny na nástěnkách a internetových stránkách TJ  Sokol Račice.

      Tento provozní řád byl schválen výborem TJ Sokol Račice dne 10.4.2020 a nabývá účinnosti dne 11.4.2020.

 

         Petr Formánek- místostarosta TJ

         Hana Březovská- jednatelka TJ                                                                         Jiří Kouřil- starosta TJ